Fair User Policy (i tzv. FUP) – obecná charakteristika a jak je to u nás (WiFiMorava.com) a i jinde

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je z archivu na www.wifimorava.com (+420-776-206200) . Za obsah článků jiných autorů a správnost případných informací v nich obsažených neručíme. Pokud byl znám zdroj článku, byl vždy uveden.



Co je Fair User Policy? Fair User Policy (FUP) představuje souhrn opatření, které uplatňuje poskytovatel internetového připojení, aby zajistil stejné podmínky všem uživatelům. V síti WiFiMorava.com se prozatím FUP neuplatňuje. Ovšem pokud budou problémy na WiFiMorava.com s tím, že uživatele, budou používat nadmíru P2P sítě bude se muset uživatelé v dané lokalitě omezovat (omezení se bude týkat jen P2P sítí).

Pravidla Fair User Policy jsou charakterizována souborem technických možností, jak zaručit vyvážený provoz širokopásmových služeb přístupu k internetu pro všechny uživatele. Podstatou je omezení uživatelů, kteří překračují sjednaný objem dat, který je stanoven charakterem služby, těmto uživatelům je snížena priorita datového toku a může po určitou dobu dojít ke snížení přenosové rychlosti. Tato pravidla jsou užívána především na agregovaných linkách, cílem je zajistit stejně kvalitní přístup ke službě všem uživatelům v jedné agregační skupině. Pravidla jsou nejčastěji uplatňována při používání např. tzv. P2P sítí (velký objem přenesených dat). Při hodnocení provozu je však třeba vycházet z dlouhodobého zatížení přípojky a služby, kterou si uživatel zvolil a která již obsahuje některá omezení, např. v celkově přenesených datech za měsíc.

A teď nějaké informace např. o FUPu u CDMA u Eurotelu.
Nová omezení přichází v návaznosti na dokončené testování různých variant Fair User Policy (FUP) v rámci sítě CDMA. Lze tedy předpokládat, že nové omezení znamená zrušení všech starších limitů uplatňovaných na CDMA. Nové FUP je také poprvé k dispozici přímo na stránkách Eurotelu. Nicméně i tentokrát bylo omezení zavedeno tak říkajíc "potichu" bez přímého informování zákazníků či vydání tiskové zprávy.

Je vcelku zřejmé, že Eurotel si stále neví rady s tím, jak omezit objemy přenášených dat u jistých specifických skupin uživatelů a že se mu nevyplácí bláhovost, se kterou spustil naprosto neomezený internet. Také lze předpokládat, že pokud nepomůže ani toto omezení, přijde další, které bylo loni v srpnu označeno za nejkrajnější řešení – tedy FUP s omezením počtu přenesených dat za zúčtovací období. V porovnání s tím je současný postup Eurotelu ještě přijatelný.

Jak nové omezení vypadá?
Nová FUP je založena na omezování přenosové rychlosti v závislosti na sedmidenním objemu přenesených dat. Primární inspirace pro toto omezení tak vychází z tarifů Internet Expres od Českého Telecomu, kde jsou limity také týdenní.

Počítání objemu přenesených dat je závislé i na tom, zda daný objem přenesete přes den nebo v noci. V době mezi půlnocí a osmou hodinou ranní se totiž objem přenášených dat dělí pěti (resp. násobí koeficientem 0,2). Pokud tedy v noci přenesete třeba 100 MB, započítá se do vašeho sedmidenního limitu pouze 20 MB.

FUP, které se rozhodl Eurotel aplikovat, je svým způsobem unikátní. Omezení přenosových rychlostí v závislosti na objemu přenesených dat je totiž různé pro různé služby a je také závislé na denní době, kdy službu používáte. Jednotlivé služby jsou rozděleny celkem do tří zón.

 

Služby internetu 

White Zone

E-mail (POP3, SMTP, IMAP4), WWW (HTTP), další doplňkové služby

Grey Zone

IP VPN, HTTPS, FTP, ausio a video streaming, další nespecifické služby

Black Zone

P2P sítě 

Rozdělení internetu do zón podle Eurotelu 

Do objemu přenesených dat se přitom započítává veškerý provoz, tedy downlink i uplink a ten se sčítá dohromady ze všech služeb ze všech zón.

 

do 2,8 GB 

do 4,2 GB 

do 5,6 GB 

nad 5,6 GB 

White Zone

 256 kbps

256 kbps

Grey Zone

128 kbps

65 kbps

48 kbps

Black Zone 

48 kbps

28 kbps

 28 kbps

 16 kbps

Pokles rychlosti v jednotlivých zónách podle přenesených dat.

Pokud tedy například sledováním internetové televize přenesete 1 GB dat, surfováním po webu 1,5 GB dat a uploadem na FTP 0,5 GB dat, znamená to, že jste dohromady přenesli 3 GB dat, čímž se vám omezila do konce sedmidenního období přenosová rychlost pro služby v Grey Zone na 128 kbps a v Black Zone na 28 kbps.

Je možné vypovědět smlouvu u Eurotelu?
Řadu z vás nyní bude patrně zajímat, zda v souvislosti se zavedením nového FUP je možné vypovědět smlouvu na dobu určitou bez nutnosti platit jakékoliv sankce. Podle oficiálního stanoviska společnosti Eurotel, které poskytla její tisková mluvčí, to možné není, protože se nejedná o změnu Všeobecných podmínek.

Nicméně zde vyvstává zajímavá otázka týkající se podpisu smlouvy v době, kdy šlo CDMA považovat skutečně za deklarované „neomezené vysokorychlostní připojení k internetu“. Současná omezení přitom zcela jasně definují podmínky, za kterých dojde k omezení přenosové rychlosti. U některých služeb navíc klesá rychlost pod úroveň „vysokorychlostnosti“, kterou definuje ministerstvo informatiky jako 256 kbps. O „neomezenosti“ už nemůže být ani řeč.

POZOR: Podobné FUPy najdete i u jiných operátorů či ISP ... proto si dobře nastudujte všeobecné podmínky.

Je možné vypovědět smlouvu u WiFiMorava.com z důvodů omezení P2P sítí?
Ne, protože na možné omezení u P2P sítí upozorňujeme! V každém př. se snažíme, aby uživatelé v každé lokalitě mě-li internet přes WiFiMorava.com rychlý a kvalitní. Jiné FUPy se asi v budoucnu nebudou zavádět.

Upozornění: Informace jsou poplatné datu vydání.