Poskytování telekomunikačních služeb - od 1.5.2005 není živností !

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je z archivu na www.wifimorava.com (+420-776-206200) . Za obsah článků jiných autorů a správnost případných informací v nich obsažených neručíme. Pokud byl znám zdroj článku, byl vždy uveden.Dnem 1.5.2005 nabyl účinnosti zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Uvedeným zákonem dochází ke změně právní úpravy v podmínkách podnikání a výkonu státní správy, včetně regulace trhu v oblasti elektronických komunikací, a tím i ke změně živnostenského zákona, která je vyvolána novou právní úpravou ES spočívající ve zjednodušení režimu podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací. Výkon činnosti spočívající ve službě elektronických komunikací bude podléhat pouze výše uvedenému zákonu o elektronických komunikacích. Oznámením této činnosti Českému telekomunikačnímu úřadu při splnění náležitostí stanovených v § 13 uvedeného zákona bude mít podnikatelský subjekt právo činnost vykonávat mimo režim živnostenského zákona.

V příloze č. 2 živnostenského zákona byla zrušena vázaná živnost „Poskytování telekomunikačních služeb“. Tato činnost přechází do neživností v celém rozsahu.

Dle přechodných ustanovení výše uvedeného zákona živnostenské oprávnění vydané pro živnost „Poskytování telekomunikačních služeb“ zaniká dnem, kdy osoba, která na jeho základě podniká, oznámila vykonávání komunikační činnosti Českému telekomunikačnímu úřadu podle § 13 tohoto zákona, nejpozději však uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, (tj. k 1. 5. 2006). Více informací na www.ctu.cz .

Zdroj: http://www.hradeckralove.org/cz/Magistrat/odbory/usek_tajemnika/odb_zivnosten/_aktuality.html